Załącznik nr 1 do Regulaminu slimprojekt.pl (REGULAMIN)

 

 

Produkty/Usługi

Opis

Czas    trwania          

Cena (ZŁ)

rabat

Cena promocyjna (ZŁ)

Rozpisanie diety, treningu, suplementacji oraz wskazówki żywieniowe

Jednorazowa rozpiska bez korekt

Jednorazowo na podstawie ankiety

300

141

159

Rozpisanie diety, treningu po uwzględnieniu badań I szczegółowej ankiety zdrowotnej z pakietu VIP

Jednorazowa rozpiska bez korekt z pakietu VIP

Jednorazowo na podstawie ankiety lub rozmowy

450

150

300

Pakiet  

e-mail

Pakiet obejmujący trzy miesięczną usługę e-mail oraz rozpisanie diety/treningu (konsultacja/ankieta)

3 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

700

1400

2800

223

626

1612

477

774

1188

Pakiet VIP

Pakiet obejmuje 3 konsultacji w miesiącu w wybranej przez Usługobiorcę formie , usługę Email VIP  

3 miesiące

6 miesięcy

12 miesięcy

1600

3200

6400

373

1106

2812

1227

2094

3588

Usługa Email

Kontakt e-mail z pytaniami poprzez wysyłanie  jednej wiadomości w tygodniu(4 w mięsiącu)

1 miesiąc

250

0

250

Usługa Email VIP

Monitorowanie postępów poprzez wysyłanie dwóch wiadomości w tygodniu(8 w mięsiącu)

1 miesiąc

500

0

500

Bonusowe nagranie/produkty

(różne warianty)

 

Nagrania wideo/produkty z natychmiastowym dostępem po zakupieniu pakietu

Jednorazowy

dostęp

 

477

386

199

99

79

129

 

477

386

199

99

79

129

 

0

0

0

0

0

0

 

 

Słowniczek

Produkt  - udzielenie dostępu online do filmów wideo, dotyczącego wybranego szkolenia

Bonusowe nagrania/produkty – udzielenie dostępu online do filmów video lub innych produktów np. ebook w cenie z rabatem 100 % ,

Usługa - indywidualne konsultacje/coaching przy użyciu komunikatora głosowego Skype lub za pomocą połączeń telefonicznych, na koszt dzwoniącego Usługobiorcy, lub drogą email zgodnie z wybranym Pakietem opisanym w tabeli powyżej

Pakiet  wybrany przez Usługobiorcę zbiór usług oferowanych przez Usługodawcę

Usługa – usługi oferowane w ramach wybranego Pakietu tj. Konsultacje, Usługa Email, Email VIP

Forma – wybrana przez Usługobiorcę forma telefoniczna lub za pomocą komunikatora głosowego Skype korzystania z Usług

Konsultacja – indywidualna rozmowa z Usługodawcą, trwająca od 15 do 60 min minut w wybranej przez Usługobiorcę formie telefonicznej lub za pomocą komunikatora głosowego Skype, w terminie uzgodnionym przez obie Strony. W przypadku wykupienia ankiety/pakietu e-mail za konsultację uznaje się wysłanie diety/treningu na podstawie wypełnionej ankiety. Niewykorzystanie czasu kontaktu przez Skype lub rozmowę telefoniczną w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia czasu połączenia w miesiącach następnych. Niewykorzystany czas kontaktu telefonicznego lub skypowego wygasa, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Usługa email – wymiana wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat . Usługa email obejmuje 4 maile miesięcznie, czyli 1 mail tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile  przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet

Usługa Email VIP – wymiana dowolnych wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat, z gwarancją dopowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h . Usługa email VIP obejmuje 8 maili miesięcznie, czyli 2 maile tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile  przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet VIP.

Czas trwania – czas trwania wybranego Pakietu, Usługodawca zastrzega, że niewykorzystane przez Usługobiorcę Usługi oferowane w ramach wybranego pakietu nie przechodzą na kolejne miesiące

Cena – cena za wybrany Pakiet

Rabat – rabat cenowy udzielany przez Usługodawcę Usługobiorcy

Cena promocyjna – cena po skorzystaniu przez Usługobiorcę z udzielonego przez Usługodawcę Rabatu

Zamrożenie pakietu – możliwość czasowego zawieszenia pakietu, dla pakietu VIP 3msc – 1miesiąc , dla pakietu VIP 6msc – 2 miesiące