REGULAMIN SERWISU slimprojekt.pl

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.         Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem https://slimprojekt.pl, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Klientowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.         Usługi  są skierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. Do umów zawartych z Klientami stosuje się prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Konsumentów wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumentów praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa ich stałego miejsca zamieszkania.

3.         Podstawowe definicje:

1)         Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu slimprojekt.pl;
2)         Usługodawca  prowadzący działalność pod firmą FIT ELITE SP. Z O.O. , KRS 0000865396, REGON 387351975, NIP 1133021792, Adres siedziby            ul. Jugosłowiańska 15/88, 03-984 Warszawa
3)         Klient lub Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Usługodawcą w zakresie działalności Serwisu. Klient lub Użytkownik to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do nich;
4)         Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5)         Serwis: platforma informatyczno-informacyjna, dostępna pod adresem slimprojekt.pl, oferująca dostęp do Usług Elektronicznych, w tym Sklep;
6)         Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
7)         Sklep: Usługa elektroniczna, Sklep internetowy, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym slimprojekt.pl w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy następuje poza internetem;
8)         Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, Klient uzyskuje dostęp do Produktów oraz gromadzone są informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
9)         Produkt – Produkty lub usługi sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Usługodawcy;
10)      Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Produktu;
11)      Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Serwisie;
12)      Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktu złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
13)      Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej

4.         Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną). 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1.         Dane do kontaktu z Usługodawcą: adres: ul. Jugosłowiańska 15/88, 03-984 Warszawa, e-mail: it@fitelite.eu, tel. 0048794424873

2.         Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

3.         Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

1)      Sklep;

2)      Konto;

3)      Serwis informacyjny.

4.         Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5.; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5.         Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

6.         Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnej usługi następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie). Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy to czas korzystania z Serwisu przez Konsumenta.

7.         Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

8.         Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2017.2070 t.j. ze zm.).

9.         Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

10.      Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ROZDZIAŁ 3. SERWIS INFORMACYJNY

1.         Usługodawca zamieszcza w Serwisie informacyjnym porady z zakresu  treningów, przykładowe informacje od innych Użytkowników o efektach treningów i diet (metamorfozy).

2.         Użytkownik ma prawo korzystania z Serwisu informacyjnego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez:

1)      przeglądanie bazy materiałów (teksty, zdjęcia, galerie zdjęć, filmy, itp.) stanowiących treść Serwisu informacyjnego;

2)      komentowanie informacji;

3)      wysyłanie swoich zdjęć oraz nagrań video z ćwiczeń do weryfikacji przez Usługodawcę celem analizy postępów i korekt dla Klienta (bez upubliczniania).

3.         Korzystanie z Serwisu informacyjnego może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.

4.         Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu informacyjnego przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

ROZDZIAŁ 4. KONTO

1.         Rejestracja Konta na stronie internetowej Serwisu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając wymagane oświadczenia. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2.         Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień, a także dostęp do Produktów i korzystanie z Produktów.

3.         Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Dostęp do Produktów i Korzystanie z Produktów wymaga wykupu abonamentu zgodnie z rozdziałem 5.

4.         Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail it@fitelite.eu lub pisemnie na adres: ul. Jugosłowiańska 15/88, 03-984 Warszawa. Rezygnacja z Konta oznaczać będzie utratę dostępu do Produktów i możliwości korzystania z Produktów.

ROZDZIAŁ 5. SKLEP

§ 1. Produkty

1.         Produkty stanowią materiały edukacyjne, które – w zależności od rodzaju Produktu – mogą mieć formę tekstu, zdjęć, nagrań audio, nagrań video, konsultacji osobistej drogą elektroniczną (e-mail/telefoniczna/Skype).

2.         Produkty to:

1)         Konsultacja e-mail na miesiąc – zawierająca jednorazową konsultację z rozpisaną dietą lub treningiem, przygotowaną w oparciu o ankietę od Klienta. Usługa świadczona w formie materiałów dostarczanych drogą elektroniczną (poczta elektroniczna);

2)         Pakiet e-mail – zawierający plan żywienia, rozpisany trening oraz suplementację, monitorowanie efektów oraz kontakt e-mail oraz dodatkowe nagrania edukacyjne . Usługa świadczona w formie materiałów dostarczanych drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) przez okres (abonament) wybrany przez Klienta. Dostępne abonamenty – 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy;

3)         Pakiet VIP –  zawierający plan żywienia, rozpisany trening oraz suplementację, monitorowanie efektów oraz kontakt (e-mail/Skype/telefon), dodatkowe nagrania edukacyjne, możliwość analizy badań oraz korekty techniki ćwiczeń  . Usługa świadczona w formie materiałów dostarczanych drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) przez okres (abonament) wybrany przez Klienta. Dostępne abonamenty – 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy,

4)         Pakiet dla par – zawierający plan żywienia, rozpisany trening oraz suplementację, monitorowanie efektów oraz kontakt e-mail . Usługa świadczona w formie materiałów dostarczanych drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) przez okres (abonament) wybrany przez Klienta. Dostępne abonamenty – 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy;

5)         Trening lub rozmowa – zawierająca spotkanie z Usługodawcą, trwające określoną liczbę godzin (wedle wyboru Klienta), odbywające się w Warszawie (Polska) lub drogą elektroniczną (on-line).

3.         Szczegółowy opis Produktów dostępny jest w Sklepie. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.

4.         Korzystanie z Produktów może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.

5.         Na Produkty nie jest udzielana gwarancja. Usługi posprzedażowe (poza związanymi z korzystaniem z Produktów) nie są świadczone.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1.         Zamówienie Produktu może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.

2.         Przy składaniu Zamówienia Klient zakłada Konto w Serwisie, które jest niezbędne do korzystania z Produktu.

3.         Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty.

4.         Klient podaje w Formularzu dane oraz składa wymagane oświadczenia.

5.         Zamówienia  w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6.         Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „Kupuję i płacę” Klient otrzyma na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

7.         W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury VAT Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.

§ 3. Płatności

1.         Wszystkie ceny Produktów podawane w Zakładce Produkty/Konsultacje są cenami ostatecznymi w złotych polskich (Usługodawca nie jest płatnikiem VAT). Cena podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

2.         Klient może wybrać formę płatności:

1)         przelew tradycyjny – przedpłata. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Usługodawcy. Realizacja Zamówienia  następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Usługodawcy;

2)         zapłata za pośrednictwem systemu płatności tpay albo paypal – przedpłata. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem wybranego systemu płatności. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności;

3)         zapłata kartą płatniczą – przedpłata. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem wybranej karty. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bakowym Usługodawcy.

3.         Zapłata za abonament może następować w cyklach miesięcznych (dotyczy tylko płatności kartą płatniczą) lub jednorazowo (w takim przypadku płatności można dokonać w każdej z dostępnych form).

4.         Serwis wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.

5.         Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Usługodawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Usługodawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

6.         Usługodawca może stosować promocje lub rabaty na Produkty. Informacje o promocji lub wysokości rabatu znajdują się w Serwisie (https://slimprojekt.pl/regulamin/zalacznik1.htm).

7.         W przypadku udzielenia promocji lub rabatu przy zakupie Produktu, odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie przez Klienta przed upływem okresu obowiązywania Umowy skutkuje utratą  promocji lub rabatu, co oznacza obowiązek zapłaty przez Klienta na rzecz Usługodawcy kary umownej w wysokości różnicy w cenie. Zapłata zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy. Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

8.         W przypadku rozwiązania Umowy (za porozumieniem lub za wypowiedzeniem) przez Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta przed upływem terminu obowiązywania Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsumenta, lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowanego na prawach konsumenta zapłaci na rzecz Usługodawcy karę umową w wysokości wartości ulgi (różnicy w cenie pełnej i promocyjnej/po rabacie) pomniejszonej o proporcjonalność wartość od dnia zawarcia Umowy do jej rozwiązania. Zapłata zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy.

9.         W przypadku rozwiązania Umowy (za porozumieniem lub za wypowiedzeniem) przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego na prawach konsumenta przed upływem terminu obowiązywania Umowy przysługuje mu zwrot ceny za Produkty w zakresie niewykorzystanym, z tym zastrzeżeniem, że Konsument i Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania Umowy oraz obowiązany jest uiścić Usługodawcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom (o ile wcześniej nie została uiszczona), a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

10.      W przypadku rozwiązania Umowy (za porozumieniem lub za wypowiedzeniem) przez Usługodawcę przed upływem terminu obowiązywania Umowy z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca zapłaci na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta karę umowną w wysokości 300zł.Zapłata zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy.

11.      Brak korzystania z Produktu przez Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta, gdy Usługodawca był gotowy świadczyć usługi, nie rodzi prawa do roszczenia o zwrot jakichkolwiek kwot.

12.      Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest:

1)      [dla tpay] Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu pod numerem KRS 0000412357, NIP: 7773061579, o kapitale zakładowym w wysokości 5.494.980,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP27/2014. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego;

2)      [dla PayPal] PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu, adres: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg, luksemburska instytucja kredytowa. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisja Nadzoru Sektora Finansowego);

3)      [dla stripe] Stripe z siedzibą w San Francisco, adres:
510 Townsend StreetSan Francisco, CA 94103, USA.

§ 4. Wykonanie Umowy

1.         Świadczenie Usług oraz kontakt z Klientem następują:

1)      poza internetem – dotyczy indywidualnych treningów lub rozmowy (Warszawa, w miejscu ustalonym z Klientem);

2)      drogą elektroniczną – dotyczy Pakietów oraz Konsultacji na odległość (online/poczta elektroniczna/Skype).

2.         Dostęp do Produktu jest aktywowany w momencie otrzymania zapłaty przez Usługodawcę. Klient otrzymuje powiadomienie o przydzieleniu dostępu do Produktu na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w Formularzu.

3.         Dostęp do Produktu jest możliwy:

1)         poprzez link z wiadomości z powiadomieniem o przydzieleniu dostępu;

2)         poprzez Konto w Serwisie.

4.         Dostęp do Produktów jest aktywny przez czas wynikający z abonamentu wykupionego przez Klienta. W zależności od Produktu Klient może wybrać:

1)      abonament na 12 miesięcy;

2)      abonament na 6 miesięcy;

3)      abonament na 3 miesiące.

4)      abonament na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia

5.         Jeżeli umowa została zawarta na czas określony (3,6 lub 12 miesięcy), a Klient nie złoży najpóźniej na cztery tygodnie przed zakończeniem okresu jej obowiązywania oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy, wówczas umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres (taki sam na jaki była zawarta). Każda ze stron może rozwiązać umowę przedłużoną z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

6.         Klient może złożyć wypowiedzenie, na adres poczty elektronicznej: it@fitelite.pl lub na piśmie kierowanym do Usługodawcy na aktualny adres wskazany na stronie internetowej www.slimprojekt.pl. Klient w wypowiedzeniu podaje swój numer zamówienia oraz adres-email. W przypadku wypowiedzenia umowy przez  Usługodawcę wypowiedzenie zostanie złożone na adres e-mail wskazany przez Klienta do korespondencji.

7.         Zmiana okresu obowiązywania Umowy zawartej na czas określony w czasie jej trwania wymaga zgody obu Stron.

8.         W okresie aktywnego dostępu do Produktu Klient może korzystać z Produktu nieograniczoną liczbę razy, o ile nic innego nie wynika z opisu.

9.         Usługodawca wskazuje, że:

1)         Usługi są świadczone przez Usługodawcę oraz jego podwykonawców (specjalistów z danej dziedziny);

2)         Klient powinien podać dane dotyczące jego stanu zdrowia, aktywności fizycznej, nawyków żywieniowych, nałogów, alergii, itp.;

3)         stosowanie treningu może być wykluczone (na czas określony lub nieokreślony) w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Klient przez przystąpieniem do treningu powinien przeprowadzić z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań,

4)         skuteczność treningu jest uzależniona od zaangażowania Klienta (przestrzeganie zaleceń) oraz jego stanu zdrowia (skuteczność jest wyższa, gdy treningi zostały rozpisane na podstawie aktualnych wyników badań i informacji od Klienta);

5)         trening personalny wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji. Jeśli zachodzą jakiekolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta lub w związku z realizowanym treningiem występują dodatkowe dolegliwości, Klient powinien  zasięgnąć konsultacji lekarza lub innego specjalisty.

§ 5. Odpowiedzialność

1.         Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi na prawach konsumenta.

2.         Odpowiedzialność za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

3.         Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U. 2018.1025 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

1)      wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:

a)      Produkt nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)      Produkt nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Konsumenta;

c)       Produkt nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)      Produkt został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

2)      Produkt ma wadę prawną, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Usługodawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;

3)      Usługodawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.

4)      Usługodawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;

5)      jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;

6)      Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi, a jeśli Produktem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Produktu;

7)      uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:

a)      żądanie obniżenia ceny Produktu albo odstąpienie od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;

b)      Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;

8)      Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Usługodawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Usługodawcy;

9)         Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

3.       Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

1)      za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

2)      za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn lezących po stronie Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

4.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż slimprojekt.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

§ 6. Odstąpienie od umowy

1.         Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U. 2020.1740 t.j. ze zm.).

2.         Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

3.         Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.

4.         Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w tym:

1)         o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę  utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2)         w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

3)         w której Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)         w której Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5)         w której Produktem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)         o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.       Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.       Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.       Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Produktu. Usługodawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.       Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

9.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.     W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest  za niezawartą.

11.     Usługodawca wskazuje, że:

1)      wykonanie Umowy, np. przeprowadzenie treningu/rozmowy, dostarczenie diety, rozpiski treningowej, przekazanie drogą elektroniczną Produktu, w sposób zgodny z Regulaminem, oznacza, że Usługodawca w pełni wykonał usługę w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 1 ww. ustawy,

2)      z uwagi na zakres Umowy przyjąć należy, że przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), co oznacza, że Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 punkt 3 ww. ustawy.

12.     Postanowienia zawarte w punktach 2-11 stosuje się do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

§ 7. Procedura rozpatrzenia reklamacji

1.         Reklamacje Klient powinien kierować w formie pisemnej na adres: it@fitelite.eu. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Serwisie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

2.         Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

3.         Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4.         Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.

5.         Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1)      możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

2)      możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

ROZDZIAŁ 6. DANE OSOBOWE

1.         Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

2.         Usługodawca zapewnia, aby dane te były:

a)         przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;

b)         zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c)         adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d)         prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e)         przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f)          przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

3.         Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

4.         Usługodawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5.         Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

6.         Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1)      prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2)      prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3)      prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

4)      prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5)      prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

7.       Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Usługodawcy.

8.       Usługodawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

9.       W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:

1)      podwykonawcom;

2)      firmie hostingowej,

3)      dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,

4)      dostawcy usług internetowych,

5)      dostawcy platformy płatności elektronicznych,

6)      dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,

7)      podmiotom świadczącym obsługę księgową.

10.     Usługodawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:

1)      nazwisko i imiona Klienta;

2)      numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)      adres zamieszkania;

4)      adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

5)      adresy elektroniczne Klienta.

11.     Do świadczenia usług drogą elektroniczną niezbędne jest także podanie następujących danych:

1)      numer telefonu;

2)      Skype.

12.     Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.       Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.

2.       Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej slimprojekt.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.

3.       Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony slimprojekt.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

4.       Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.         Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.         Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta), a z powództwa Konsumenta sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego, Dz.U.2020.1575 t.j.).

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(dotyczy tylko konsumentów i przedsiębiorców uprzywilejowanych na prawach konsumenta)

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

FIT ELITE SP. Z O.O.

Ul.Jugosłowiańska 15/88

03-984 Warszawa

e-mail it@fitelite.eu

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(dotyczy tylko konsumentów i przedsiębiorców uprzywilejowanych na prawach konsumenta )

 
………………………., ……………………………….

…………………………………………

(imię i nazwisko Klienta)

………………………………………..

…………………………………………

(adres do korespondencji)

…………………………………………

(numer telefonu do kontaktu)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy na odległość, zawartej w dniu ………….. ………………………………………… i dotyczącej …………………………………………… …………………………………… za cenę  ………………………………………………..

Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

…………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis Klienta,

jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)